Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập giấy phép xả thải miễn phí, giá cả tốt nhất, sản phẩm chất lượng.

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập giấy phép xả thải miễn phí, giá cả tốt nhất, sản phẩm chất lượng.
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7, hãy gọi ngay cho chúng tôi 0903677928 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí!. Hotmail:ngankhoa@gmail.com
Giấy phép xả thải là gì:
Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. 
Giấy phép xả thải là cơ sở để cơ quan chức năng quản lý việc xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường
1.    Đối tượng lập giấy phép xả nước thải:
Tất cả tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.
2.    Căn cứ pháp lý quy định việc xin giấy phép xả thải:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
- Nghị định 201/2012/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước .
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 
- Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

3.    Quy trình thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải:
Giấy phép xả thải nước vào nguồn nước là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc xả nước thải đến môi trường tiếp nhận) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn nước phải đảm bảo Quy chuận Việt Nam (tùy theo khả năng của nguồn tiếp nhận)
-    Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
-    Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
-    Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
-    Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
-    Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm
-    Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
-    Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)
-    Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
-    Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
-    Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
-    Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm
-    Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
-    Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
-    Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
-    Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
-    Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt Đề án xả nước thải

4.    Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải: 
-    Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 09 - TT 27/2014/TT –BTNMT);
-    Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
-    Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
-    Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải (mẫu số 35 - TT 27/2014/TT –BTNMT);
-    Hoặc báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải (mẫu số 36 - TT 27/2014/TT –BTNMT); 
-    Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;
-    Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
-    Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận.

5.    Thời hạn của giấy phép xả thải:
-    Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối đa là 10 năm, 
-    Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối thiểu là ba (03) năm
-    Giấy phép xả nước thải được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.
6.    Gia hạn giấy phép xả nước thải:
Giấy phép xả nước thải vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
7.    Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh giấy phép xả thải:
-    Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản và lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác. 
-    Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép xả nước thải đối với tất cả các trường hợp xả nước thải không thuộc quy định trên.

8.    Cơ quan tiếp nhận giấy phép xả thải:
Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ tài Ngyên và Môi Trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép xả thải thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ tài Ngyên và Môi Trường.
Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép xả thải thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
9.     Xử phạt khi vi phạm:
Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật (Điều 12 - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản)
Vi phạm quy định của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Điều 13 - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản )
Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước (Khoản 6,8 - Điều 14 - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản).
Vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước (Khoản 6 - Điều 15 - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản ).
   
Hệ thống xử lý nước thải của bạn đang cần làm hồ sơ giấy phép xả thải, hãy liên hệ với chúng tôi: 0903677928 – Hotmail:kimtrinhmt@gmail.com.
Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm, sự chuyên nghiệp và tận tình trong quá trình thực hiện hồ sơ sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Xem các bài viết liên quan tại đây:

Quy trình thực hiện hồ sơ xin giấy phép xả nước thảiMẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả thảiGiấy phép xả thải đối với những trường hợp đặc biệtGia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Ngân Khoa
Hotline: 0903677928 - 0964685905 - 083.750.4962
Email: ngankhoaco@gmail.com
Địa chỉ: 27 Đường Số 25, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Tin cũ hơn

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho kho chứa phân bón

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng kho chứa phân bón

Đánh giá tác động môi trường cho cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy với chi phí thấp, đảm bảo uy tín chất lượng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho bệnh viện

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng bệnh viện.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy giá rẻ, uy tín, chất lượng

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu thể thao

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng khu thể thao với chi phí thấp, đảm bảo uy tín, chất lượng

Đánh giá tác động môi trường cho cơ sở cán, kéo kim loại

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cán, kéo kim loại với chi phí thấp, đảm bảo uy tín, chất lượng

Lập đánh giá tác động môi trường cho cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại với chi phí thấp, đảm bảo uy tín, chất lượng

Lập đánh giá tác động môi trường cho cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình với chi phí thấp, đảm bảo uy tín chất lượng

Lập đánh giá tác động môi trường cho cơ sở sản xuất ván ép

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép với chi phí thấp, đảm bảo uy tín chất lượng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ với chi phí thấp và uy tín, chất lượng.

Tin mới cập nhật

Hồ sơ xả nước thải / 31st December, 2015

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập giấy phép xả thải miễn phí, giá cả tốt nhất, sản phẩm chất lượng.
Hồ sơ xả nước thải / 31st December, 2015

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả thải

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước miễn phí, với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian, giá cả tốt nhất.
Hồ sơ xả nước thải / 31st December, 2015

Giấy phép xả thải đối với những trường hợp đặc biệt

Công ty môi trường Ngân Khoa chuyên tư vấn lập hồ sơ giấy phép xả thải, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7.

Thông tin liên hệ

Công ty môi trường Ngân Khoa

Hotline: 0903677928 - 0964685905 - 083.750.4962

Email: ngankhoaco@gmail.com

Địa chỉ: 27 Đường Số 25, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải